Obchodní podmínky

Smlouva o pronájmu webové aplikace

uzavřená dnešního dne podle podle § 1746 odst. 2 zákona 89/2012 Sb., Občanského zákoníku mezi:

Vlastimilem Ottem

Rolnická 25, 74705, Opava
IČ 01123793, číslo účtu 2000314076/2010

(dále jen „poskytovatel“)

a

XY

se sídlem

IČ:

(dále jen „zákazník“)

I. Úvodní ustanovení

Poskytovatel je provozovatelem webové (internetové) aplikace EviKon, která slouží organizacím pro správu informací o partnerských právnických a fyzických osobách, záznamu aktivit a rozesílání e-mailů předem definovaným skupinám uživatelů (dále jen „aplikace“). Aplikace se člení na moduly, lišící se obsahem a funkcemi. Poskytovatel poskytuje třetím osobám různé varianty přístupu k aplikaci, lišící se rozsahem přístupu a dalšími funkcemi (dále jen „varianty“).

Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele umožnit zákazníkovi ve smluveném rozsahu užívání aplikace na adrese http:// .evikon.cz a závazek zákazníka platit za to poskytovateli smluvenou odměnu.

II. Aplikace a její užívání

Poskytovatel poskytuje zákazníkovi přístup k aplikaci ve variantě ………………

Popis funkcí vybrané varianty je součástí Přílohy 1. Změna varianty je možná. Změnu na vyšší variantu provede poskytovatel bez zbytečného odkladu po obdržení žádosti zákazníka. Žádost může být podána elektronicky. Změnu na nižší variantu provede poskytovatel ve lhůtě, která odpovídá výpovědní době dle této smlouvy.

Zákazník je oprávněn po dobu trvání této smlouvy aplikaci užívat všemi způsoby, k nimž je technicky určena, to je zejména:

  • ukládáním dat do aplikace,
  • zpracováním dat v aplikaci,
  • výstupem dat z aplikace včetně exportu dat.

Celkový rozsah dostupných funkcí aplikace je dán zvolenou variantou přístupu k ní – poskytovatel si vyhrazuje právo změnit funkci té které varianty i bez předchozího upozornění; v případě podstatného zhoršení funkčnosti má však zákazník právo tuto smlouvu vypovědět ve zkrácené výpovědní době v trvání 15 dnů.

Součástí služby poskytované dle této smlouvy poskytovatelem zákazníkovi je rovněž poskytnutí hardwarových prostředků pro běh aplikace (hosting). Podmínky poskytování hostingu, které nejsou popsány v této smlouvě, jsou přímo závislé na podmínkách jeho poskytovatele, kterým je třetí osoba. Cena hostingu je zahrnuta v celkové odměně dle této smlouvy.

III. Technické předpoklady a podmínky užívání aplikace

K běhu aplikace je nutný webový prohlížeč Mozilla Firefox, Chrome/Chromium, Opera nebo jakýkoli jiný splňující běžné technologické a uživatelské standardy. Aplikace funguje pouze v případě aktivního připojení uživatele do internetu.

Uživatel má možnost všechna data z aplikace exportovat do textového formátu CSV nebo formátu PDF a uložit mimo aplikaci.

Uživatel má nárok na telefonickou a e-mailovou podporu, která je poskytována v běžné pracovní době (pracovní dny 9-17 hod.).

Aplikace umožňuje, není-li dohodnuto jinak, rozeslat maximálně 2000 e-mailů měsíčně. Limit může být na základě dohody stran navýšen. Modul E-mailing je určen pro oslovení jasně určených cílových skupin – rozesílání newsletterů, tiskových zpráv, členských informací apod, nikoli pro rozesílání nevyžádané elektronické pošty a/nebo obchodních sdělení.

Data jsou několikrát zálohována. V případě kritické havárie hrozí riziko ztráty dat z jednoho dne. Obnovení dat v takovém případě bude prováděno ve spolupráci se zákazníkem na náklady poskytovatele. Smluvní strany ujednaly, že zákazník má v případě ztráty dat z jednoho dne nárok na náhradu škody pouze v případě, že k ní došlo v důsledku hrubé nedbalosti či úmyslu poskytovatele.

Poskytovatel zajistí maximální dostupnost a funkčnost aplikace. V případě plánované odstávky na nezbytně dlouhou dobu (např. údržba serveru) budou zákazníci informování alespoň den předem. Odstávky proběhnou, bude-li to možné, v nočních nebo brzkých ranních hodinách.

Poskytovatel nemá povinnost při ukončení smlouvy předat zákazníkovi data – zákazník má možnost veškerá data stáhnout pomocí funkce Export.

Poskytovatel se zavazuje, že při ukončení smlouvy data do 30 dnů bezpečně zlikviduje.

IV. Odpovědnost, zakázané způsoby užití aplikace

Obě smluvní strany jsou zajedno v tom, že poskytovatel žádným způsobem neodpovídá za obsah dat, která do aplikace vloží zákazník nebo jiná osoba, jíž zákazník umožnil k aplikaci přístup. Totéž platí o obsahu zpráv odeslaných z aplikace. Obě smluvní strany jsou dále zajedno v tom, že poskytovatel není správcem ani zpracovatelem osobních údajů ve smyslu zákon 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů, budou-li do aplikace zadány, a že veškerou odpovědnost za vložené osobní údaje, jejich správu a zpracování nese zákazník.

Zákazník se zavazuje:

  1. neukládat do aplikace žádná data, jejichž obsah by byl v rozporu s právními předpisy a/nebo dobrými mravy,
  2. neužívat aplikaci ke zpracování osobních údajů v rozporu se zákonem 101/2000 Sb.,
  3. neukládat do aplikace žádná data, jež mají povahu citlivých údajů ve smyslu § 9 zákona 101/2000 Sb., a to ani se souhlasem subjektu těchto údajů,
  4. nerozesílat pomocí aplikace nevyžádanou elektronickou poštu nebo elektronickou poštu obsahující jakékoli informace, jejichž rozesílání je v rozporu s právními předpisy a/nebo dobrými mravy.

Porušení závazku poskytovatele vymezeného výše pod písmeny a) až d) je považováno za hrubé porušení této smlouvy.

Aplikace je chráněna proti internetovým útokům a je vytvořena tak, aby fungovala trvale a zabezpečeně. Poskytovatel zajistí odstranění všech případných nedostatků, které mu budou známy.

Poskytovatel se zavazuje maximální měrou a všemi prostředky chránit uložená data. Přístup k aplikaci a datům mají pouze povolané osoby poskytovatele, které byly řádně poučeny, a přístup využívají pouze k technickým zásahům do aplikace. Poskytovatel zamezí v přístupu nepovolaným osobám.

V. Odměna, splatnost

Zákazník se zavazuje platit poskytovateli za pronájem aplikace pravidelnou odměnu (cenu) dle ceníku poskytovatele. Případnou změnu ceníku je poskytovatel povinen zákazníkovi předem oznámit. Pokud zákazník nesouhlasí se zvýšením ceny, je oprávněn tuto smlouvu vypovědět – po dobu trvání výpovědní doby platí pro zákazníka stávající cena.

Cena za měsíc je splatná nejpozději 28. dne měsíce předcházejícího měsíci, za nějž se platí. Poskytovatel vystaví a zašle zákazníkovi fakturu/daňový doklad pouze elektronickou poštou.

Nezaplatí-li zákazník jakoukoli platbu dle této smlouvy i přes předchozí písemnou upomínku, je to považováno za hrubé porušení smlouvy.

Nadstandardní služby či vícepráce, například doprogramování určité funkce nebo práce s daty (export, import, souhrn), jsou zpoplatněny hodinovou sazbou dle ceníku poskytovatele. Není-li sjednáno jinak, je tato sazba vybírána za každých započatých 60 minut práce. Totéž platí pro školení uživatelů na straně zákazníka. Cena bude vždy dohodnuta předem.

VI. Trvání smlouvy

Tato smlouva se sjednává na dobu neurčitou s výpovědní dobou v trvání jednoho měsíce. Výpovědní doba počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po dni doručení písemné výpovědi druhé straně.

V případě hrubého porušení smluvních povinností jednou ze smluvních stran má druhá smluvní strana právo tuto smlouvu vypovědět s účinností okamžikem doručení.

Nebylo-li možno doporučenou zásilku obsahující výpověď druhé straně doručit, má se za to, že byla doručena desátý den po odeslání.

Zjistí-li poskytovatel hrubé porušení této smlouvy ze strany zákazníka, má právo omezit nebo zakázat mu přístup k aplikaci na dobu do doručení výpovědi. O tomto kroku a jeho důvodech je povinen zákazníka informovat alespoň elektronickou poštou.

VII. Závěrečná ustanovení

Tato smlouva je podepsána ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze stran obdrží po jednom.

Právní režim této smlouvy se řídí právem České republiky, zejména zákonem 89/2012 Sb., (Občanský zákoník) a pro případ sporu jsou příslušné její soudy.

Strany této smlouvy prohlašují, že tuto podepisují svobodně, vážně a nikoli v tísni či za pro ně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují níže své vlastnoruční podpisy.

V Opavě dne 1. ledna 2014